Ban lãnh đạo

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN PHẠM HUY HOÀNG
Email: huyhoangtaynam@gmail.com

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HOÀNG QUYẾT
Email: tdgtaynam68@gmail.com

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ ANH TUYỀN
Email: anhtuyen311@gmail.com

THẨM ĐỊNH VIÊN

NGUYỄN PHẠM HUY HOÀNG
Số thẻ TĐV về giá: 06072Đ1

THẨM ĐỊNH VIÊN

NGUYỄN HOÀNG QUYẾT
Số thẻ TĐV về giá: VIII13.932

THẨM ĐỊNH VIÊN

NGUYỄN PHI XẨM
Số thẻ TĐV về giá: 06162

THẨM ĐỊNH VIÊN

TRẦN NHƯ HUỲNH
Số thẻ TĐV về giá: VIII13.827

THẨM ĐỊNH VIÊN

LÊ THANH DUY
Số thẻ TĐV về giá: VIII13.743