Ban lãnh đạo

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN PHẠM HUY HOÀNG
Email: huyhoangtaynam@gmail.com

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

HUỲNH DUY KHOA
Email: mrhuynhkhoa@gmail.com

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ ANH TUYỀN
Email: anhtuyen311@gmail.com

THẨM ĐỊNH VIÊN

NGUYỄN PHẠM HUY HOÀNG
Số thẻ TĐV về giá: 06072Đ1

THẨM ĐỊNH VIÊN

HUỲNH DUY KHOA
Số thẻ TĐV về giá: XIII18.1991

THẨM ĐỊNH VIÊN

NGUYỄN PHI XẨM
Số thẻ TĐV về giá: 06162

THẨM ĐỊNH VIÊN

TRẦN TRANH TRỪ
Số thẻ TĐV về giá: 06084Đ1

THẨM ĐỊNH VIÊN

LÊ MINH TRUYỀN
Số thẻ TĐV về giá: XIII18.2083