Ban lãnh đạo

TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ MINH TRUYỀN

ĐT: 0907857667
Email: minhtruyen667@gmail.com

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

HUỲNH DUY KHOA
Email: mrhuynhkhoa@gmail.com

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ ANH TUYỀN
Email: anhtuyen311@gmail.com

THẨM ĐỊNH VIÊN

TRẦN THANH TRỪ
Số thẻ TĐV về giá: 06084Đ1

THẨM ĐỊNH VIÊN

NGUYỄN PHI XẨM
Số thẻ TĐV về giá: 06162

THẨM ĐỊNH VIÊN

TRẦN CÔNG ÚC
Số thẻ TĐV về giá: XIII18.2096